Privacyverklaring

Dreumel ramen en deuren b.v.

KLANT- EN LEVERANCIERSBEHEER

De FG (functionaris voor gegevensbescherming) binnen Dreumel ramen en deuren b.v. is Dhr. H. van den Berg, telefoon 070 386 44 84.  

PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers 
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 
 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.     

Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.      

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk Twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van vijftien jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van Vijftien jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze afgegeven garantie afspraken te moeten nakomen. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 


Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot H. van den Berg, Rhone 34, 2491 AP Den Haag, telefoon 070 386 44 84 of mail h.vandenberg@dreumel.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u naar:  www.dreumel.nl/privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.    


Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw e-mailadres gaan gebruiken voor het versturen van reclamemailings, laat ons dat dan weten. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig en kosteloos via info@dreumel.nl of op telefoonnummer 070 386 44 84.  
Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Een kopie van deze privacyverklaring treft u in de bijlage aan.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Wij willen u er in het bijzonder op attent maken dat wij uw persoonsgegevens in de toekomst graag willen gebruiken voor het toesturen van informatie over onze producten en diensten en het eventueel doen van aanbiedingen. In de privacyverklaring op onze website kunt u hier meer over lezen. Zie hiervoor www.dreumel.nl/contact/privacyverklaring. 

Graag vernemen wij of u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel. U kunt ons uw toestemming geven door een reply te sturen op deze e-mail en in deze reply de volgende zin over te nemen : 

“Ja, ik ga akkoord met verwerking van mijn persoonsgegevens t.b.v. direct marketing zoals is omschreven in uw privacyverklaring.” 

Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken.