Plan uw afspraak

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Van Dreumel Ramen en Deuren B.V.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: "Van Dreumel-Ramen-Deuren B.V." te Voorburg; onder Opdrachtgever: De natuurlijke of  rechtspersoon, die met opdrachtnemer heeft gecontracteerd, contracteert dan wel voornemens is te contracteren; onder Consument: De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle opdrachten aan en alle (te sluiten) overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen met opdrachtnemer betreffende de verkoop, bewerking, verwerking en plaatsing van houten of aluminium ramen, deuren, kozijnen en dakkapellen in de ruimste zin van het woord, alsmede op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of het verrichten van diensten door opdrachtnemer in of aan een bestaande woning. 

2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op werkzaamheden van bouwconstructieve aard, voor zover deze niet vallen onder de bijkomende werkzaamheden welke nodig zijn om de levering, bewerking, verwerking of plaatsing in een bestaande woning mogelijk te maken. 

3. Door opdracht of bestelling wordt opdrachtgever geacht deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Door ondertekening van het opdrachtformulier bevestigt opdrachtgever kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze op de achterzijde hiervan afgedrukte voorwaarden.

4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden binden opdrachtnemer niet, behoudens ingeval deze separaat uitdrukkelijk zijn overeengekomen, schriftelijk zijn vastgelegd en door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 3: Aanbieding
1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. De aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden en worden vergezeld van tekeningen en - zo nodig - principe details. 

3. Bij het doen van de aanbiedingen wordt uitgegaan van uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Bij het doen van de aanbiedingen wordt uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte inlichtingen, gegevens, tekeningen etc., voor de juistheid waarvan opdrachtgever instaat.

5. De door opdrachtnemer vervaardigde detailtekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hieromtrent terstond informeren. 

6. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door de opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn hiervoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden niet dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, aan derden getoond, openbaar gemaakt of gebruikt. 

Artikel 4: Overeenkomst
1. De overeenkomst(en), hoe ook genaamd, komt/komen eerst tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de opdrachtnemer. De eis van schriftelijkheid geldt niet indien de opdrachtgever consument is.

2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening van meerwerk onverlet.

3. De aanbieding van opdrachtnemer omvat in beginsel alle werkzaamheden, behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de in artikel 7, lid 1 bedoelde werkzaamheden. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiële  specifieke gevallen, als opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk beschouwd.

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de opdrachtgever consument is.

5. Elke met opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat opdrachtnemer van voldoende kredietwaardigheid van opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 5: Wijziging der opdracht
1. Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering hiervan verlangt, dient zulks tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden bericht. Ingeval van mondeling verlangde wijzigingen c.q. aanvullingen blijft de tenuitvoerlegging hiervan voor risico van de opdrachtgever.

2. Indien de opdrachtgever mondeling of schriftelijk wijzigingen, van welke aard ook, in de oorspronkelijke opdracht aanbrengt, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave is dan wel kon worden gerekend, zullen deze kosten de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht. Wijzigingen, welke een verlaging van de kosten met zich brengen zullen tot gevolg hebben dat de opdrachtgever een lager bedrag in rekening zal worden gebracht. 

3. Door opdrachtgever verlangde wijzigingen of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de door de opdrachtnemer opgegeven levertijd wordt overschreden, in welk geval de overschrijding voor rekening en risico van de opdrachtgever zal zijn.

Artikel 6: Prijs
1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting.

2. Alle overeenkomsten worden afgesloten tegen de op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst geldende prijzen.

3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn twee maanden geldig.

4. De overeengekomen prijs is vast tot het einde van het werk, mits de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft genomen binnen zes maanden na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Niettemin zal bij tussentijdse wijziging van de omzetbelasting de prijs dienovereenkomstig worden aangepast. 

5. Indien opdrachtgever na aanvang van de overeenkomst de uitvoering hiervan wenst op te schorten tot een later tijdstip dan door opdrachtnemer gepland, is opdrachtnemer gerechtigd eventuele (loon- )kostenstijgingen door te berekenen. 

6. Indien niet anders is overeengekomen geldt de prijs voor franco levering en geschiedt het vervoer voor rekening en risico van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer heeft aangenomen de zaken te monteren, maakt de prijs voor de montage deel uit van de prijs van de gehele overeenkomst en zal als zodanig separaat in de opdracht(bevestiging) worden vermeld.

7. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen. 

Artikel 7: Montage
1. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de opdrachtgever. Demonteren van oude kozijn(en) en monteren van (stel)kozijn(en) zijn onderdeel van de opdracht.

2. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, dat: ​

  • A. Het personeel van opdrachtnemer en alle overige door opdrachtnemer voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;
  • B. Het bouwwerk voor vrachtauto's aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg;
  • C. Electrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van de opdrachtnemer zijn;
  • D. De nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend;
  • E. Herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.

3. De kosten van vergunningen alsmede precariorechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk dient te worden geacht.

5. Kosten welke ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. Bij oplevering zullen partijen - indien de opdrachtgever dat wenst - een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde komen. Deze controle vindt plaats aan de hand van een vastgestelde controlelijst.

 

Plan een
afspraak
in onze
showroom

U bent bij ons van harte welkom. Plan uw afspraak in en we helpen u meteen als u binnenkomt.

Bezoek de showroom

Elke woning wordt beter met Dreumel!