Plan uw afspraak

Algemene voorwaarden

Van Dreumel Ramen en Deuren B.V.
Versie januari 2023 

Artikel 1: Definities 
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities met hoofdletters de volgende betekenissen:  

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden.

Artikel
Een Artikel in deze Algemene Voorwaarden.

Artikellid
Een lid van een Artikel in deze Algemene Voorwaarden.

Consument
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Leverdatum
De afgesproken datum waarop, of periode waarin, Opdrachtnemer de Opdracht naar verwachting zal leveren en/of voltooien.

Offerte
Een schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

Opdracht
De door Opdrachtnemer te leveren producten en te verrichten werkzaamheden aan en ten behoeve van Opdrachtgever, zoals omschreven in de Offerte of Overeenkomst.

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer
"Van Dreumel Ramen en Deuren B.V." statutair gevestigd te ’s-Gravenhage (2491 AP) aan de Rhone 34, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 27163325.

Overeenkomst
Iedere door Opdrachtgever schriftelijk aanvaarde Offerte en iedere andere schriftelijke overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, voor zover de wijziging of aanvulling door Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. 
 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen ook “Partijen” genoemd.
Opdrachtnemer en Opdrachtgever individueel ook “Partij” genoemd. 

 

Artikel 2: Werkingssfeer 

 • De Garantie- en Onderhoudsvoorschriften van Opdrachtnemer, die als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden zijn gehecht, zijn onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten, die betrekking hebben op het leveren, plaatsen en monteren van aluminium kozijnen, houten kozijnen, dakkapellen en alle overige aanverwante producten, behoudens indien en voor zover Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden, inclusief de Garantie- en Onderhoudsvoorschriften van Opdrachtnemer, maken onlosmakelijk deel uit van alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten.
 • Afspraken die van deze Algemene Voorwaarden afwijken zijn alleen geldig indien die afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen zijn ondertekend. 
 • Bij strijdigheid tussen de inhoud van bepalingen uit de Overeenkomst en bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst. 
 • Met de ondertekening, of een anderszins schriftelijke aanvaarding, van een Offerte, heeft Opdrachtgever erkend dat aan hem deze Algemene Voorwaarden ter hand zijn gesteld. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer te allen tijde verzoeken hem kosteloos een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden in pdf-formaat per e-mail of op papier per post toe te sturen. 
 • Voor zover Opdrachtgever eigen algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren, wordt de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden heeft geen enkel rechtsgevolg. Indien deze Algemene Voorwaarden niet door Opdrachtgever worden aanvaard, zal geen Overeenkomst tot stand komen. 
 • Opdrachtnemer is  bevoegd de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Als dit gebeurt, is de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle bestaande rechtsverhoudingen en treden de nieuwe Algemene Voorwaarden in de plaats van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de nieuwe Algemene Voorwaarden. 
 • Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn, dan wel rechtens niet kunnen worden toegepast, overleg plegen teneinde een vervangende bepaling overeen te komen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de bedoeling van de te vervangen bepaling.
   

Artikel 3: Offertes en totstandkoming Overeenkomst 

 • Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.  
 • Bij het opstellen van een Offerte wordt door Opdrachtnemer uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte inlichtingen.
 • Bij het opstellen van een Offerte mag Opdrachtnemer uitgaan van hetgeen visueel van buitenaf waarneembaar is op de locatie waar de Opdracht zal worden uitgevoerd. 
 • De Offerte bevat een omschrijving van de te leveren materialen en de te verrichten werkzaamheden. Grond-, hei, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, beton-, behangers-, steiger-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn geen onderdeel van de Offerte, en dienen voor rekening en risico van Opdrachtgever te worden uitgevoerd, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Het demonteren van oude kozijn(en) en monteren van (stel)kozijn(en) en dakkapellen, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht, vormen onderdeel van de Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Het verwijderen van asbesthoudende materialen vormt nooit een onderdeel van de Offerte. Medewerkers van Opdrachtnemer zijn niet bevoegd om asbest te verwijderen. Indien op enig moment asbesthoudende materialen worden aangetroffen, dient Opdrachtgever dit voor eigen rekening en risico te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. 
 • Bij het uitbrengen van een Offerte wordt door Opdrachtnemer uitgegaan van een uitvoering van de Opdracht onder normale (werk)omstandigheden, hetgeen onder meer inhoudt dat leveringen en werkzaamheden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever plaatsvinden tussen 08:00 en 17:00 uur op doordeweekse dagen, met uitzondering van officiële feestdagen, als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. 
 • Opdrachtnemer kan niet aan een Offerte, Overeenkomst of andere toezegging worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de Offerte, Overeenkomst of toezegging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke fout, vergissing of verschrijving bevat. De Partij die in een Offerte, Overeenkomst of toezegging, dan wel een onderdeel daarvan, een dergelijke kennelijke fout, vergissing of verschrijving ontdekt, stelt de andere Partij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Opdrachtnemer is niet schadeplichtig voor schade die Opdrachtgever leidt ten gevolge van de genoemde kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen. In een situatie als omschreven in dit Artikellid zal Opdrachtnemer de kennelijke fout, vergissing of verschrijving schriftelijk herstellen.
 • Een Overeenkomst kan slechts tot stand komen door de schriftelijke aanvaarding van een Offerte van Opdrachtnemer, door Opdrachtgever.
 • Zolang een Offerte door Opdrachtgever niet is aanvaard, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige schadeplicht de Offerte te herroepen. 
 • De dag waarop de Offerte of Overeenkomst door beide Partijen is ondertekend, of anderszins schriftelijk is aanvaard, geldt als de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. 

Artikel 5: Prijzen

 • Tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen gelden de prijzen zoals die in de Overeenkomst zijn opgenomen, met inbegrip van de mogelijkheid van prijsverhoging zijdens Opdrachtnemer als opgenomen in Artikelleden 5.5 en 5.6.
 • Prijzen in Offertes, Overeenkomsten en in alle andere documentatie die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen door Partijen. 
 • In de gevallen dat het btw-tarief en/of het tarief van een andere heffing van overheidswege verandert in de periode tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en het moment dat de Opdracht volledig is uitgevoerd, zal de het factuurbedrag van de Overeenkomst dienovereenkomstig worden aangepast door Opdrachtnemer. Dit Artikellid geldt niet voor zover Opdrachtgever Consument is. 
 • Alle vergoedingen aan Opdrachtnemer zijn in euro’s (€) en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s (€) te verrichten. Eventuele terugbetalingen of vergoedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden eveneens in euro’s (€) voldaan. 
 • Indien Opdrachtnemer na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voor de Leverdatum, het factuurbedrag van de Overeenkomst verhoogt (bijvoorbeeld vanwege kostprijsverhogende omstandigheden aan de zijde van Opdrachtnemer) heeft Opdrachtgever, zijnde Consument, het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien Opdrachtgever, zijnde Consument, akkoord gaat met de prijsverhoging, zullen Partijen zulks schriftelijk vastleggen. 
 • Voor zover Opdrachtgever geen Consument is en na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voor de Leverdatum, kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden aan de zijde van Opdrachtnemer (waaronder een wijziging/verhoging in de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook), is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer inzicht verschaffen in de kostprijsverhogende omstandigheden. 
 • Indien Partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen, geldt dat het vervoer van de te leveren en/of te monteren producten voor rekening en risico van Opdrachtnemer is. 
 • De kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval, alsmede de kosten van (verticaal) transport op de locatie waar de Opdracht wordt uitgevoerd, en de kosten voor het leveren en aanbrengen van hulp-, bevestigings- en afdichtingsmaterialen, die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht, zijn niet bij de prijs in de Offerte of Overeenkomst inbegrepen, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
 • Indien Partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer bepaalde producten zal monteren, zijn de kosten van de montage inbegrepen bij de (totaal)prijs van Overeenkomst.

Artikel 6: Verplichtingen van Opdrachtgever

 • Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen dat: 
 • a. het personeel van Opdrachtnemer en alle overige door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht te werk gestelde personen, zodra zij op locatie zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten; 
 • b. de locatie waar de Opdracht wordt uitgevoerd bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg die geschikt is voor de (transport)voertuigen en eventueel mobiele kranen van Opdrachtnemer;
 • c. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 volt, water en verlichting ter beschikking van Opdrachtnemer staan worden gesteld; 
 • d. de benodigde de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, waaronder vergunningen, ontheffingen, precariorechten en (andere) beschikkingen tijdig zijn verkregen;
 • e. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt. Indien Opdrachtgever Consument is, geldt dit laatste slechts als dit ook in de Overeenkomst is opgenomen. 
 • Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door hemzelf of derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, welke op grond van de Offerte of Overeenkomst niet door Opdrachtnemer hoeven te worden verzorgd, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Opdracht geen vertraging ondervindt. 
 • Als niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit Artikel gestelde voorwaarden en de uitvoering van de Opdracht als gevolg daarvan wordt vertraagd, dient Opdrachtgever de daarmee verband houdende kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden, tenzij het niet of niet tijdig voldoen aan de in dit Artikel gestelde voorwaarden niet aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Die kosten kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bestaan uit extra loonkosten van de medewerkers van Opdrachtnemer en extra transportkosten van Opdrachtnemer.  Artikel 7: Moment van voltooiing Opdracht en oplevering van werk

 • Partijen kunnen in de Offerte of Overeenkomst bepalen dat de Leverdatum bij benadering geldt of onder bepaalde voorwaarden geldt.
 • Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen die gelden op grond van deze Algemene Voorwaarden, de Garantie- en Onderhoudsvoorschriften of de Overeenkomst, en dientengevolge een vertraging ontstaat, zal een nieuwe Leverdatum door Opdrachtnemer worden bepaald. Opdrachtnemer kan niet schadeplichtig worden gehouden voor deze vertraging.
 • Een enkele overschrijding van de Leverdatum heeft niet tot gevolg dat Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de Leverdatum geeft Opdrachtgever, zonder rechterlijke machtiging, niet het recht werkzaamheden te verrichten ter uitvoering van de Opdracht.
 • De Opdracht wordt als voltooid beschouwd wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de Opdracht is voltooid en Opdrachtgever het opgeleverde werk heeft aanvaard. 
 • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, en daarmee wordt de Opdracht als voltooid beschouwd indien:
 • a. Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Partijen gezamenlijk een opleveringscontrole hebben uitgevoerd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van een opleveringscontrolelijst van Opdrachtnemer;
 • b. Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen na de mededeling van Opdrachtnemer heeft gekeurd en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel schriftelijk onder aanwijzing van gebreken weigert; 
 • c. Opdrachtgever, of een derde met toestemming van Opdrachtgever, het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd; 
 • d. Opdrachtgever het werk schriftelijk weigert onder aanwijzing van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen dien binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of (alsnog) worden geleverd en die kleine gebreken de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. Opdrachtnemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen, dan wel de onderdelen na te leveren. 
 • Reclamering ter zake van visueel waarneembare gebreken van het door Opdrachtnemer opgeleverde werk dient te geschieden bij de gezamenlijke opleveringscontrole, als bedoeld in Artikel 7.5 onder a, dan wel door middel van een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever, als bedoeld in Artikel 7.5 onder b en d. 

Artikel 8: Betaling en eindafrekening 

 • Tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen zal de facturering van de in de Overeenkomst overeengekomen prijs als volgt geschieden: 
 • - 30% na acceptatie en inmeten opdracht; 
 • - 40% voor aanvang werk en levering materialen op werk; 
 • - 30% en eventueel meer- en minderwerk na de oplevering van de Opdracht.
 • Kleine gebreken die niet afdoen aan de deugdelijkheid van het opgeleverde werk en aan ingebruikneming niet in de weg staan, geven Opdrachtgever geen recht op uitstel van betaling. 
 • Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen zal meerwerk in de eindnota in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever. 
 • Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn die is aangegeven op de factuur van Opdrachtnemer. Indien een betalingstermijn op de factuur ontbreekt, geldt dat het volledige factuurbedrag binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur dient te zijn betaald. 
 • Alle betalingen dienen te geschieden op de wijze zoals is aangegeven op de factuur van Opdrachtnemer.     
 • Opdrachtgever, niet zijnde Consument, dient binnen de gestelde betalingstermijn eventuele klachten over (de hoogte van) het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt. Voor Opdrachtgever, zijnde Consument, bedraagt laatstgenoemde termijn één jaar gerekend vanaf de factuurdatum.
 • Voor Opdrachtgever, zijnde Consument, geldt dat indien hij niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn volledig betaalt, hij van rechtswege wordt geacht in verzuim te zijn en dat Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht heeft om Opdrachtgever vanaf de eerste dag na de betalingstermijn wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119 BW, in rekening te brengen. Verder zal Opdrachtnemer Opdrachtgever eenmaal een redelijke termijn stellen waarbinnen de factuur alsnog volledig betaald dient te worden. Indien Opdrachtgever zich ook niet aan de tweede betalingstermijn houdt, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 • Voor Opdrachtgever, niet zijnde Consument, geldt dat indien hij niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn volledig betaalt, hij van rechtswege wordt geacht in verzuim te zijn en dat Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht heeft om Opdrachtgever vanaf de eerste dag na de betalingstermijn wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW, in rekening te brengen. Daarnaast zal – indien volledige betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden – Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.
 • Betalingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer strekken eerst in mindering op verschuldigde kosten, vervolgens op verschuldigde rente en tot slot op de oudste onbetaalde factuur van Opdrachtnemer, ongeacht een eventueel andersluidende beschrijving bij (het verrichten van) de betaling door Opdrachtgever. 


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 • Opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem geleverde en gemonteerde producten zolang Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen, uit hoofde van een Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of de Garantie- en Onderhoudsvoorschriften. 

 

Artikel 10: Overmacht 

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is enige verplichting jegens Opdrachtgever (tijdig) na te komen. 
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, terrorisme, niet geleverd materiaal door leverancier(s), vertraging per post, epidemie/pandemie, burgeroorlog, oproer, molest, vernieling van materialen en gereedschappen door derden, oorlogsgevaar, staat van beleg, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, gebrekkigheid van zaken en materialen, brand, ontploffing, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, algemene vervoersproblemen, export of importverboden, weigering import en exportvergunningen te verstrekken, bovenmatig ziekteverzuim werknemers, leveranciers of ingeschakelde derden, wanprestaties van de toeleveranciers van Opdrachtnemer of andere wijzen van niet voldoen door deze leveranciers aan hun verplichtingen. Daarnaast wordt onder overmacht verstaan onveilige situaties. Dit zijn onder andere situaties die ontstaan door dreiging en geweld van derden, weersomstandigheden, besmettingsgevaar in tijden van een epidemie/pandemie, het gevaar van het opgelegd krijgen van eventuele boetes of waarschuwingen door politie, justitie, gemeente en overheid. De situatie waarin Opdrachtnemer door een handhaver of een politieagent wordt gesommeerd te vertrekken van de plaats waar de Opdracht wordt uitgevoerd, geldt eveneens als een situatie van overmacht. 

Artikel 11: Opschorting en ontbinding 

 • Indien Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichtingen, als bedoeld in Artikel 6, of in het geval Opdrachtgever tekortschiet in zijn financiële verplichtingen tegenover Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten. 
 • Indien de uitvoering van de Opdracht voor één der Partijen tijdelijk onmogelijk wordt door een oorzaak als bedoeld in Artikel 10.1 of 10.2, welke hem niet kan worden toegerekend, heeft die Partij het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten voor de periode waarin uitvoering van de Opdracht onmogelijk is. 
 • Indien de uitvoering van de Opdracht voor één der Partijen blijvend onmogelijk wordt door een oorzaak als bedoeld in Artikel 10.1 of 10.2, welke hem niet kan worden toegerekend, heeft die Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, tegen vergoeding van de in het kader van de Opdracht gemaakte kosten, te betalen door de andere Partij.  
 • Indien de opschorting als bedoeld in Artikel 11.1 langer dan één jaar duurt, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht bestelde of vervaardigde zaken af te nemen en de door Opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast zal Opdrachtgever, in het geval hij handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gehouden zijn Opdrachtnemer, bij wege van schadeloosstelling voor gederfde winst, een bedrag ter hoogte van één derde (1/3) van de tussen Partijen overeengekomen totaalprijs uit de Overeenkomst te voldoen. 
 • Partijen zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, buiten rechte enige Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien één der Partijen:
 • Faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
 • (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 • Indien een Partij de Overeenkomst op grond van dit Artikellid ontbindt, is die andere Partij verplicht de in het kader van de opdracht gemaakte kosten van de ontbindende Partij te vergoeden. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

 • Opdrachtnemer is geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 
 • - onjuistheden in de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden; 
 • - onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan of waarin Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht;
 • - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever te beschikking zijn gesteld. 
 • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden omschreven bepalingen en de bepalingen uit de Garantie- en Onderhoudsvoorschriften. Partijen kunnen in de Overeenkomst aanvullende garantieverplichtingen overeenkomen. 
 • Ter aanvulling op het voorgaande geldt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, steeds beperkt zal zijn tot het bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer in het betreffende geval wordt uitbetaald, daarin begrepen het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien in een concreet geval geen aanspraak kan worden gemaakt op de verzekering van Opdrachtnemer, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt zijn tot ten hoogste het totaalbedrag dat door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening is gebracht, in het kader van de Overeenkomst waarbinnen het schade brengende feit zich heeft voorgedaan. 

Artikel 13: Garantie 

 • Voor de garantiebepalingen wordt verwezen naar de Garantie- en Onderhoudsvoorschriften. 
 • Voor zover garantiebepalingen uit de Overeenkomst en de Garantie- en Onderhoudsvoorschriften tegenstrijdig zijn, gelden de garantiebepalingen uit de Overeenkomst. 
 • Zolang Opdrachtgever niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op de garantiebepalingen. 
   

Artikel 14: Intellectuele eigendom 

 • Opdrachtnemer is en blijft exclusief rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten die rusten op de informatie uit de Offerte, Overeenkomst en alle overige door Opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, en documentatie, ook al zijn hiervoor kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd genoemde informatie te verveelvoudigen, aan derden te tonen, te delen, te vervaardigen, openbaar te maken of te gebruiken.
 • Bij overtreding van Artikel 14.1 is Opdrachtnemer gerechtigd alle schade die hij dientengevolge leidt, op Opdrachtgever te verhalen. Indien Opdrachtgever geen Consument is, zal Opdrachtgever daarnaast bij overtreding van Artikel 14.1 een direct-opeisbare boete van € 25.000,00 (euro) aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.  

 

Artikel 15: Overdracht rechten en plichten 

 • Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Plan een
afspraak
in onze
showroom

U bent bij ons van harte welkom. Plan uw afspraak in en we helpen u meteen als u binnenkomt.

Bezoek de showroom

Elke woning wordt beter met Dreumel!